TS.BS. Ngô Quốc Duy

Chuyên khoa

Phó Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K

Học vấn

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐHY Hà Nội Bác sĩ đa khoa 2013
Bác sĩ nội trú Trường ĐHY Hà Nội Chuyên ngành ung thư 2017
Tiến sĩ Trường ĐHY Hà Nội Chuyên ngành ung thư 2022

Giới thiệu

Nơi công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
T11/2016 – T10/2019 Khoa Ngoại Đầu cổ – Bệnh viện K Bác sĩ điều trị
T11/2019 – nay Khoa Ngoại Đầu cổ – Bệnh viện K Phó Trưởng khoa
Từ 2020-nay Bộ môn Ung thư – Trường Đại học Y Hà Nội Giảng viên thỉnh giảng

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PET/CT, sinh học phân tử, xạ trị (VMAT) trong chẩn đoán và điều trị một số ung thư khoang miệng 2021 Đề tài cấp NN Thành viên chính
2 Đánh giá kết quả phẫu thuật sớm trong điều trị ung thư tuyến giáp ở trẻ em tại Bệnh viện K 2020 Đề tài cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài
3 Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua tiền đình miệng trong điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú tại Bệnh viện K 2021 Đề tài cấp cơ sở Chủ nhiệm đề tài

 

Các công trình khoa học

Bài báo khoa học quốc tế

TT Tên bài báo khoa học Số tác giả Là tác giả chính Tên tạp chí hoặc kỉ yếu khoa học  /ISSN hoặc ISBN Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi) Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn Tập, số, trang Năm

công bố

1 Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach: An initial experience in Vietnam

 

 

4   Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques, ISSN: 1530-4515 ISI: IF 1.719
Scopus: citescore 1.5
Doi: 10.1097/SLE.0000000000000764
6 30 (3), 209-213 2020
2 Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA): a case report as new technique in thyroid surgery in Vietnam 3   International journal of surgery case reports, ISSN:  22102612 Scopus: citescore 0.9.
DOI: 10.1016/j.ijscr.2018.07.018
9 50, 60-63 2018
3 Non-recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery: A report of case series in Vietnam and literature review 3   International journal of surgery case reports, ISSN:  22102612 Scopus: citescore 0.9.
DOI: 10.1016/j.ijscr.2018.07.017
2 50, 56-59 2018
4 A case report of minimal access approach to a giant parapharyngeal space tumor 3   International Journal of Surgery Open, ISSN: 24058572 Scopus: citescore 0.6
Doi: 10.1016/j.ijso.2018.07.005
0 13,6-9 2018
5 Primary thyroid-like low-grade nasopharyngeal papillary adenocarcinoma 4 X Ear, Nose & Throat Journal, ISSN:  0145-5613ccc, 1942-7522 ISI: IF 1.697
Scopus: Citescore 1.0
Doi:  10.1177/0145561319853257
2 99 (8), NP89-NP90 2019
6 Nonrecurrent laryngeal nerve in thyroid surgery: Frequency, anatomical variations according to a new classification and surgery consideration 3   Head and neck, ISSN: 1043-3074, 1097-0347 ISI: IF: 3.147
Scopus: citescore 4.5
Doi: 10.1002/hed.25771
4 41 (9), 2969-2975 2019
7 Primary mucoepidermoid carcinoma of the thyroid: a report of a rare case with bone metastasis and review of the literature 3   Case reports in oncology, ISSN: 1662-6575 Scopus: citescore 1.5
Doi: 10.1159/000498917
6 12 (1), 248-259 2019
8 Transoral Endoscopic Thyroidectomy via Vestibular Approach With 4 Trocars: A New Technique 4 X Ear, Nose & Throat Journal,  ISSN:  0145-5613, 1942-7522 ISI: IF 1.697
Scopus: Citescore 1.0
Doi:  10.1177/0145561320943358
1 0145561320943358 2020
9 Primary alveolar rhabdomyosarcoma of the thyroid 5   Journal of Pediatric Surgery Case Reports, ISSN: 22135766 Scopus: Citescore 0.3
Doi: 10.1016/j.epsc.2020.101536
1 60, 101536 2020
10 Pediatric thyroid cancer: Risk factors for central lymph node metastasis in patients with cN0 papillary carcinoma 3 X International journal of pediatric otorhinolaryngology, ISSN: 01655876 ISI: IF 1.675
Scopus: Citescore 2.0
Doi: 10.1016/j.ijporl.2020.110000.
1 133, 110000 2020
11 The impact of COVID-19 pandemic on thyroid surgery in Vietnam 4   European Journal of Surgical Oncology, ISSN: 07487983 ISI: IF 4.424 Scopus: Citescore 6.3
Doi: 10.1016/j.ejso.2020.07.022
0 46 (11), 2164-2165 2020
12 Surgery and radiation management for chondrosarcoma of the temporo-mandibular joint: A Vietnamese case report 6   International journal of surgery case reports, ISSN:  22102612 Scopus: Citescore 0.9
Doi: 10.1016/j.ijscr.2019.11.067
1 66, 211-214 2020
13 Multiple brown tumors with primary hyperparathyroidism mimicking bone metastases 6   International journal of surgery case reports, ISSN:  22102612 Scopus: citescore 0.9
Doi: 10.1016/j.ijscr.2021.01.002
1 79, 375-378 2021
14 Transoral endoscopic modified radical neck dissection for papillary thyroid carcinoma 5 X Annals of Surgical Oncology, ISSN: 1068-9265, 1534-4681 ISI: IF 5.344
Scopus: Citescore: 6.1
Doi: 10.1245/s10434-020-09466-7
1 28 (5), 2766-2766 2021
15 Transoral robotic thyroidectomy: First case as a new technique in Vietnam 5 X Oral oncology

ISSN: 1368-8375

ISI: IF 5.337
Doi: 10.1016/j.oraloncology.2021.105542
    2021
16 Bilateral Central Neck Dissection via Transoral Approach in Papillary Thyroid Carcinoma   X Annals of Surgical Oncology, ISSN: 1068-9265, 1534-4681 ISI: IF 5.344
Scopus: Citescore: 6.1
Doi: 10.1245/s10434-020-09466-7
    2021
17 Transoral endoscopic thyroidectomy via vestibular approach in pediatric thyroid cancer 5 X Frontiers in Pediatrics

ISSN: 2296-2360

ISI: IF 3.418
Doi: 10.3389/fped.2021.765278
    2021
18 Risk factors for lateral lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma in children 4 X Journal of Pediatric Surgery ISI: IF 2.549

Doi: 10.3389/fped.2021.765278

    2022

 

Bài báo khoa học trong nước

TT Tên bài báo khoa học Số tác giả Là tác giả chính Tên tạp chí hoặc kỉ yếu khoa học  /ISSN hoặc ISBN Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi) Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn Tập, số, trang Năm

công bố

1 Đánh giá kết quả phẫu thuật sớm trong điều trị ung thư tuyến giáp ở trẻ em tại Bệnh viện K 5 X Y học Việt Nam/ ISSN : 1859-1868     497, 1, 206-209 2020
2 Phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng: Kết quả phẫu thuật qua 150 bệnh nhân tại Bệnh viện K 5 X Ung thư học Việt Nam/ ISSN: 1859 – 400     Số 1-2021,34-41 2021
3 Đánh giá kết quả tạo hình khuyết hổng khoang miệng bằng vạt rãnh mũi má trong điều trị phẫu thuật ung thư khoang miệng 5   Y học Việt Nam/ ISSN : 1859-1868     497, số chuyên đề ung thư, 151 – 157 2020
4 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa ở người trẻ tuổi tại bệnh viện K 5   Y học Việt Nam/ ISSN : 1859-1868     494, 2, 87- 90 2020
5 Đánh giá tình trạng di căn hạch cổ và mối tương quan tới đặc điểm bệnh học ung thư khoang miệng 4   Y học Việt Nam/ ISSN : 1859-1868     500,1,249 – 252 2021
6 Vạt đùi trước ngoài dạng chùm trong tạo hình sau phẫu thuật ung thư khoang miệng: Báo cáo ca lâm sàng và hồi cứu lại y văn 5   Y học Việt Nam/ ISSN : 1859-1868     499, 1&2,57 – 60 2021
7 Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ của ung thư lưỡi phần di động và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán giai đoạn 4   Y học Việt Nam/ ISSN : 1859-1868     498, 2,194 – 198 2021
8 Kết quả điều trị ung thư sàn miệng giai đoạn cT1-2N0M0 tại bệnh viện K 4   Y học Việt Nam/ ISSN : 1859-1868       2021

 

Giải thưởng và hoạt động chuyên ngành khác

  • Reviewer cho nhiều tạp chí Quốc tế uy tín: Frontiers in Endocrinology (Q1), Frontiers in Oncology (Q2), World Journal of Surgical Oncology (Q2), Technology in Cancer Research & Treatment (Q4), Therapeutics and Clinical Risk Management (Q3), Journal of Investigative Surgery (Q3), Scientific Reports (Q2), Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (Q3), American Journal of Case Reports (Q4, Scopus)…
  • Giải Nhất Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2021. Kết quả điều trị ung thư tuyến giáp ở trẻ em. Năm 2021. Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.
  • Giải Nhất Hội nghị Nghiên cứu sinh năm 2021. Risk factors for lateral lymph node metastasis of thyroid carcinoma in children. Năm 2021. Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Y Hà Nội.
  • Hội nghị Ung thư Đầu cổ Châu Âu (EHNS 2021). Pediatric thyroid cancer: Risk factors for central lymph node metastasis in patients with cN0 papillary carcinoma. Năm 2020. (Poster Presentation)
  • Hội nghị Tuyến giáp Hoa Kỳ (ATA 2021). Pediatric papillary thyroid cancer: Clinicopathological features, predictors of metastatic spread to the neck and outcomes of management. Năm 2021. (Poster Presentation)
  • Society of Surgical Oncology 2021: International conference on Surgical Cancer Care, March 18-19, 2021. Transoral Endoscopic Modified Radical Neck Dissection for Papillary Thyroid Carcinoma (Oral presentatation – Best Video Award).
  • The KSELS 25th Anniversary & 48th Annual Congress & 11th International Symposium (KSELS 2021). Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach: A Single-institution Experience of the First 150 patients in Vietnam (Oral presentatation).
  • The 24th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery. May 21-24th, Rio de Janeiro, Brazil. Nonrecurrent laryngeal nerve in thyroid surgery: Frequency, anatomical variations according to a new classification and surgery consideration (Oral presentatation).

Bài viết của TS.BS. Ngô Quốc Duy