Ngoại thần kinh

Ngoại thần kinh

hẹp động mạch cảnh
Hẹp động mạch cảnh: Chẩn đoán, Tiên lượng và Điều trị

BS. Nguyễn Long Phúc

TÓM TẮT Hẹp động mạch cảnh (đoạn ngoài sọ) là một trong những nguyên nhân [...]