Chuyển đổi số đang từng bước phát triển và tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong toàn bộ hoạt động y tế Việt Nam. Không chỉ được quan tâm từ các nhà quản lý y tế, mà nhân viên y tế (các bác sĩ, dược sĩ,…) cũng cần hiểu rõ thực tế chuyển đổi số hiện nay đang diễn ra như thế nào? Làm sao để ứng dụng trong công việc và cuộc sống?  

Khóa học “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ: thấu hiểu thực tế để triển khai hiệu quả” sẽ chia sẻ cho bạn (là các bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế) có thêm góc nhìn từ các chuyên gia trong lĩnh vực này. Từ đó, bạn học có thể tự xây dựng phương thức ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình thực hành khám chữa bệnh của mình.

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

  • BS. CKII Nguyễn Trọng Anh

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ: Thấu hiểu thực tế để triển khai hiệu quả

 

10/08/2022 – 10/08/2033

Tham gia