GS.TS.BS. Nguyễn Văn Đề

Chuyên khoa

Nội khoa

Giới thiệu

Kinh nghiệm

Bác sĩ chuyên ngành Ký sinh trùng


Bài viết của GS.TS.BS. Nguyễn Văn Đề