ThS.BS.CKI. Nguyễn Dương Khang

ThS.BS. Nguyễn Dương Khang

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Học vấn

2011 – 2017:  Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh  – Bác sĩ đa khoa
2017 – 2020:  Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh – Thạc sĩ – Bác sĩ nội trú Nội Tổng quát


Giới thiệu

Nơi công tác

Đại học Y Dược TpHCM

Kinh nghiệm

2020 – nay:  Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Vu VH, Nguyen KD, Nguyen CD, Truong BQ. A Case of Kounis Syndrome Presenting as Coronary Artery Spasm Associated with Acetaminophen Infusion. Am J Case Rep. 2021 Nov 22;22:e934190.

Vu VH, Nguyen KD, Mai TT, Khoi LM. Acute Pulmonary Embolism Associated with Low-Dose Olanzapine in a Patient without Risk Factors for Venous Thromboembolism. Case Rep Vasc Med. 2021 Jul 27;2021:5138509.

Nguyễn Dương Khang. Nghiệm pháp đi bộ 6 phút ở bệnh nhân suy tim nhập viện.Tạp chí Y học thực hành, 5, 150 – 154.

Nguyễn Dương Khang, Châu Ngọc Hoa. Nghiệm pháp đi bộ 6 phút trước xuất viện và tỉ lệ tái nhập viện trong vòng 30 ngày ở bệnh nhân suy tim. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 2, 42 – 47.

 


Bài viết của ThS.BS. Nguyễn Dương Khang