ThS.BS.CKI. Nguyễn Hưng Trường

Chuyên khoa

Ngoại Lồng ngực

Học vấn

09/2012-08/2018: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TPHCM

10/2018 – 11/2021: Thạc sĩ, Chuyên khoa I chuyên ngành Ngoại Lồng ngực – Đại học Y Dược TPHCM

 


Giới thiệu

Kinh nghiệm

Bác sĩ điều trị Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy


Bài viết của ThS.BS.CKI. Nguyễn Hưng Trường